În sedinta de Consiliul Local care a avut loc în data de 20.12.2023 au fost aprobate impozitele pentru anul 2024. Mai jos regăsiți o parte dintre ele

Aici găsiți întreaga Hotărâre a Consiliului Local Faraoani.

Impozitele și taxele locale sunt după cum urmează:

 • a) impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri;
 • b) impozitul pe teren si taxa pe teren;
 • c) impozitul pe mijloacele de transport;
 • d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;
 • e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;
 • f) impozitul pe spectacole;
 • g) taxele speciale;
 • h) alte taxe locale.

A: Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri

Valoarea impozabila a clădirii, exprimată în lei, se determina prin înmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimată în lei/m2,

Pentru clădirile rezidențiale și clădirile – anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,1% , asupra valorii impozabile a clădirii.

 1. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din caramidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic  – 1351* lei/m2  810** lei /mp
 2. Clădire cu peretii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic – 405* lei / m2 ; 271** lei/mp
 3. Clădire – anexa cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic 271* lei/m2 ;  236**lei/m2
 4. Clădire – anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic 170* lei/m2 ; 101** lei/m2
 5. In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă,utilizate ca locuința, în oricare dintre tipurile de clădiri prevazute la lit. A – D – 75% din suma cares-ar aplica cladirii
 6. In cazul contribuabilului care deține la aceeasi adrese, încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevazute la lit. A – D – 50% din suma care  s-ar aplica cladirii

*Cu instalații de apă, canalizare , electrice sau încalzire (condiții cumulative)

** Fără instalații de apă, canalizare , electrice sau încalzire (condiții cumulative)

B: Impozitul pe teren si taxa pe teren;

1.Impozitul/Taxa pe teren se stabileste luând în calcul suprafata terenului, rangul localitții în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință a terenului, conform încadrării facute de consiliul local.

2.În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin înmulțirea suprafetei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzatoare prevazută în următorul tabel:

3.în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevazuta la alin. (4), iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevazut la alin. (5).

4 .Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:

5.Suma stabilita conform alin. (4) se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevazut mai jos

Rangul localitatii – IV Coeficientul de corectie 1,10

(6) Ca excepție de la prevederile alin. (2) – (5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decat cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă indeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 • a) au prevazut în statut, ca obiect de activitate, agricultura;
 • b) au înregistrate în evidența contabila, pentru anul fiscal respectiv, venituri și cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate prevazut la lit. a).

(7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmulțirea suprafetei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzatoare prevazută în urmatorul tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzator prevazut la art. 1.3 alin. (6)

(7′) In cazul terenurilor apartinand cultelor religioase recunoscute oficial in Romania si asociatiilor religioase, precum si componentelor locale ale acestora, cu exceptia suprafetelor care sunt folosite pentru activitati economice, valoarea impozabila se stabileste prin asimilare cu terenurile neproductive.

(8) Inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente, anexate la declaratia facuta sub semnatura proprie a capului de gospodarie sau, in lipsa acestuia, a unui membru major al gospodariei. Procedura de inregistrare si categoriile de documente sunt cele prevazute prin norme metodologice

C. Impozitul pe mijloacele de transport

 • 1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevazute in prezentul capitol.
 • (2) in cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei  grupe de 200 cmc sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

(3) In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 100%, conform hotararii consiliului local.

(4) In cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

(5) In cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:

(6) In cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:

(7) In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule prevazuta la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este egala cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

D.Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor

4.1 Orice persoana care trebuie să obțina un certificat, un aviz sau o autorizatție menționată în prezentul capitol trebuie să plătească o taxă la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizația necesară.

4.2. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire și a altor avize și autorizații
(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul rural, este egala cu suma stabilita conform tabelului urmator:

 • -taxa eliberare atestat de producator —25 lei
 • -taxa viza anuala atestat de producator —20 lei
 • -taxa carnet de comercializare- 25 lei

E. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitatedetalii aici )

F. Impozitul pe spectacole;

a) 2% pentru spectacolul de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportive interna sau internationala;

b) 5% in cazul oricarei altei manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a).

(3) Suma primita din vanzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele platite de organizatorul spectacolului in scopuri caritabile, conform contractului scris intrat in vigoare inaintea vanzarii biletelor de intrare sau a abonamentelor.

G. taxele speciale;

H. alte taxe locale.

Art.7.1, Taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice

 • Taxa vanzari stradale ambulant=15 lei/zi
 • Taxa teren pentru sector produse industrial=20 lei/luna
 • Taxa pentru amenajari de activitati sezoniere=15 lei/mp/luna

Art.7.2. Taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, precum si taxe pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator.

Art.7.3. Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa este in cuantum de 626 lei. Taxa se face venit la bugetul local.
Art.7.4, Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale 45lei.
Art.7.5. Contracte de fiducie

In cazul persoanelor fizice si juridice care incheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele si taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate in cadrul operatiunii de fiducie sunt platite de catre fiduciar la bugetele locale ale unitatilor administrativ – teritoriale unde sunt inregistrate bunurile care fac obiectul operatiunii de fiducie, incepand cu data de intai a luni urmatoare celei in care a fost incheiat contractul de fiducie.
Art.7.6. Taxa pentru întocmirea dosarului la Legea 17/2014, privind vanzarea_terenurilor extravilane, este de 35 lei.
Art, 7.7, Taxa eliberare documente arhiva 27 lei. Taxa speciala servicii de xerocopiere, scanare acte din arhiva Primariei solicitate de persoane fizice si juridice, este de 3 lei pe pagina.

Pct.7.8. Alte taxe locale

7.9. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare 145 lei/an , viza =72 lei/an

Sursa: Comuna Faraoani