In sedinta de Consiliu Local care a avut loc in data de 12.12.(a.c) au fost aprobate impozitele pentru anul 2023. Mai jos regasiti o parte dintre ele

Aici gasiti intreaga Hotarare a Consiliului Local Faraoani.

Impozitele si taxele locale sunt dupa cum urmeaza:

a) impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri;

b) impozitul pe teren si taxa pe teren;

c) impozitul pe mijloacele de transport;

d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;

e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;

f) impozitul pe spectacole;

g) taxele speciale;

h) alte taxe locale.

A: Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri

Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimata in metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/m2,

Pentru cladirile rezidentiale si cladirile – anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,1% , asupra valorii impozabile a cladirii.

  1. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic  – 1187* lei/m2  712** lei /mp
  2. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic – 356* lei / m2 ; 238** lei/mp
  3. Cladire – anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic 238* lei/m2 ;  207**lei/m2
  4. Cladire – anexa cu perefii exteriori din lemn, din piatra naturala, din céramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic 149* lei/m2 ; 89** lei/m2
  5. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau la mansarda,utilizate ca locuinfa, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A – D – 75% din suma cares-ar aplica cladirii
  6. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresé , incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A – D – 50% din suma care  s-ar aplica cladirii

*Cu instalatii de apa, canalizare , electrice sau incalzire (conditii cumulative)

** Fara instalatii de apa, canalizare , electrice sau incalzire (conditii cumulative)

Lista celor scutiti o gasiti aici

B: Impozitul pe teren si taxa pe teren;

1.Impozitul/Taxa pe teren se stabileste luand in calcul suprafata terenului, rangul localitatii in care este amplasat terenul, zona si categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local.

2.In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:

3.In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta la alin. (4), iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la alin. (5).

4 .Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul urmator, exprimate in lei pe hectar:

5.Suma stabilita conform alin. (4) se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut mai jos

Rangul localitatii – IV Coeficientul de corectie 1,10

(6) Ca exceptie de la prevederile alin. (2) – (5), in cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se calculeaza conform prevederilor alin. (7) numai daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;

b) au inregistrate in evidenta contabila, pentru anul fiscal respectiv, venituri si cheltuieli din desfasurarea
obiectului de activitate prevazut la lit. a).

(7) in cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art. 1.3 alin. (6)

(7′) In cazul terenurilor apartinand cultelor religioase recunoscute oficial in Romania si asociatiilor religioase, precum si componentelor locale ale acestora, cu exceptia suprafetelor care sunt folosite pentru activitati economice, valoarea impozabila se stabileste prin asimilare cu terenurile neproductive.

(8) Inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente, anexate la declaratia facuta sub semnatura proprie a capului de gospodarie sau, in lipsa acestuia, a unui membru major al gospodariei. Procedura de inregistrare si categoriile de documente sunt cele prevazute prin norme metodologice

C. Impozitul pe mijloacele de transport

1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevazute in prezentul capitol.

(2) in cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei  grupe de 200 cmc sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

(3) In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 100%, conform hotararii consiliului local.

(4) In cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

(5) In cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:

(6) In cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:

(7) In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule prevazuta la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este egala cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

D.Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor

4.1 Orice persoana care trebuie sa obtina un certificat, un aviz sau o autorizatie mentionata in prezentul capitol trebuie sa plateasca o taxa la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale inainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizatia necesara.

4.2. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor avize si autorizatii
(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul rural, este egala cu suma stabilita conform tabelului urmator:

-taxa eliberare atestat de producator —23 lei

-taxa viza anuala atestat de producator —12 lei

-taxa carnet de comercializare- 23 lei

Mai multe detalii aici

E. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate ( detalii aici )

F. Impozitul pe spectacole;

a) 2% pentru spectacolul de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportive interna sau internationala;

b) 5% in cazul oricarei altei manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a).

(3) Suma primita din vanzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele platite de organizatorul spectacolului in scopuri caritabile, conform contractului scris intrat in vigoare inaintea vanzarii biletelor de intrare sau a abonamentelor.

G. taxele speciale;

H. alte taxe locale.

Art.7.1, Taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice.
Taxa vanzari stradale ambulant=12 lei/zi

Taxa teren pentru sector produse industrial=18 lei/luna

Taxa pentru amenajari de activitati sezoniere=12 lei/mp/luna

Art.7.2. Taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, precum si taxe pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator.

Art.7.3. Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa este in cuantum de 550lei. Taxa se face venit la bugetul local.
Art.7.4, Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale 39lei.
Art.7.5. Contracte de fiducie

In cazul persoanelor fizice si juridice care incheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele si taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate in cadrul operatiunii de fiducie sunt platite de catre fiduciar la bugetele locale ale unitatilor administrativ – teritoriale unde sunt inregistrate bunurile care fac obiectul operatiunii de fiducie, incepand cu data de intai a luni urmatoare celei in care a fost incheiat contractul de fiducie.
Art.7.6. Taxa pentru intocmirea dosarului la Legea 17/2014, privind vanzarea_terenurilor extravilane, este de 35 lei.
Art, 7.7, Taxa eliberare documente arhiva 24 lei. Taxa speciala servicii de xerocopiere, scanare acte din arhiva Primariei solicitate de persoane fizice si juridice, este de 3 lei pe pagina.

Pct.7.8. Alte taxe locale

7.9. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare 145 lei/an , viza =72 lei/an

Sursa : Comuna Faraoani