In data de 23 Septembrie (a.c), incepand cu ora 13:00 a fos convocata o noua sedinta a Consiliului Local Faraoani. Pe ordinea de zi de afla urmatoarele proiecte:

1.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Cons.local Faraoani in Consiliul de Administrate al Scolii gimnaziale Nr.1 anul scolar 2022-2023;
2.Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Faraoani in Comisiade Evaluare si Asigurare a Calitätii constituita la nivelul Scolii Nr.1 Faraoani,anul scolar 2022-2023;
3.Proiect de hotärâre privind aprobarea contributiei ce revine comunei Faraoani, pe ani 2019,2020, 2021 si anul 2022 la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarà Zona Metropolitanä Bacäu;
4.Proiect de hotarare privind plata cotizatiei anuale a comunei Faraoani, in calitate de membru, câtre Asociatia Grupul de Actiune Locală „,Confluente Moldave” pentru anul 2022;
5.Proiect de hotarare privind desemnarea persoanei responsabile la nivelul comunei Faraoani, care va tine registrul de evidenta al datoriei publice locale si Registrul de evidenta a garantilor locale ale unitatii administrativ- teritoriale, precum si numirea înlocuitorului acesteia;
6.Proiect de hotärâre privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Faraoani,pe anul 2022;
7.Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii fondului de rezerva bugetară la dispozitia Consiliului local al comunei Faraoani pe anul 2022;
8.Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionärii de servicii de transport rutier pentru elevii din comuna Faraoani, judetul Bacäu pentru anul scolar 2022-2023;
9.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului local al comunei Faraoani;
10.Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional r.1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport deseuri municipale in municipiul Bacãu si 22 de comune limitrofe nr.1211/4003 din 06.05.2021;
11.Proiect de hotarare privind aprobarea alocärii sumei de 500 lei din bugetul local al comunei Faraoani, in vederea premierii unui cuplu, care a aniversat 50 de ani de casatorie;
12.Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate in vederea stabilirii modalitâtii de gestine a transportului public local de calatori prin curse regulate in municipiul Bacãu si Zona
Metropolitanà;
13.Proiect de hotarare privind insusirea modificärilor intervenite asupra unor bunuri apartinând domeniului public al comunei Faraoani, judetul Bacäu;
14.Proiect de hotarare privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al AT Faraoani pentru sedinta A.G.A a S.C. COMPANIA REGIONALÀ de APÃ S.A din 19.10.2022:
15.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizarea lucrarilor de interventii, a indicatorilor economic si a Devizului general pentru obiectivul de investitii „Modernizare drumuri
publice,comuna Faraoan
i,judetul Bacäu” ,aprobat pentru finantare prin Programul National de investitii „,Anghel Saligny” precum si a sumei reprezentând categorile de cheltuieli finantate de la
bugetul local pentru realizarea obiectivului;


Sedinta pe comisii are loc la data de 23.09.2022, ora 12,00 la sediul Primäriei comunei Faraoani.

Ședințele de Consiliul local sunt publice și oricine poate participa.

Toate proiectele de hotărâre sunt inițiate de primar Ciuraru Pal Cristina

Sursa: Primăria Faraoani