In data de 31 octombrie (a.c), incepand cu ora 13:00 a fost convocata o noua sedinta a Consiliului Local Faraoani. Pe ordinea de zi de afla urmatoarele proiecte:

Depunerea jurâmântului de catre doamna consilier Cosa Rozalia;

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei ,, Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Faraoani cu localitate aferenta. Faraoani, judetul Bacau”;
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a sistemului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in comuna Faraoani, judetul Bacau;
  3. Proiect de hotarâre privind punerea la dispozitia concesionarului a terenurilor necesare pentru realizarea investitiei „Infintare sistem inteligent de distributie gaze naturale n comuna Faraoani, cu localitatea aferentă Faraoani, judetul Bacãu” pe toată durata concesiunii, precum si a terenurilor necesare organizarii de santier;
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii unui drept de uz si folosință gratuitã asupra terenului in suprafatã de 1,00 m din domeniul public, situat n intravilanul comunei Faraoani, în favoarea SC.DELGAZ GRID SA pentru înlocuire stalp SE,stâlp de bransament, neînscriptionat, cu un stalp SE 10, din circ.nr.3 al PTA 5 Faraoani, comuna Faraoani;
  5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Faraoani, pe anul 2022;
  6. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari supuse debazterii si aprobarii Consiliului local al comunei Faraoani;
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Faraoani, judetul Bacäu,pe trim.Ill. anul 2022;
  8. Proiect de hotarare privind aprobarea decontrii cu suma de 40 lei lunar din pretul abonamentului elevilor cu domiciliul in satul Faraoani, comuna Faraoani, pentru scolar 2022-2023
  9. Proiect de hotarare privind participarea comunei Faraoani la elaborarea, Studiului de oportunitate pentru gestionarea câinilor fara stapân, a regulamentului serviciului si a documentatiei de atribuire n vederea delegarii serviciului de gestionare a câinilor färã stäpân;
  10. Proiect de hotárâre privind alegerea presedintelui de sedintà pentru urmãtoarele trei luni.

Ședințele de Consiliul local sunt publice și oricine poate participa.

Toate proiectele de hotărâre sunt inițiate de primar Ciuraru Pal Cristina

Sursa: Primăria Faraoani