În data de 28 Iulie (a.c), începând cu ora 13:00 a fost convocată o noua sedință a Consiliului Local Faraoani. Pe ordinea de zi se află urmatoarele proiecte:

 • Proiect de hotarâre privind aprobarea constituirii unui drept de uz si servitute asupra terenului in suprafatã totalã de 502 mp (drept de uz 2 mp suprafatã ocupatã definitiv si drept de servitute 500 mp suprafat ocupatã temporar) în favoarea SC DELGAZ GRID SA pentru amplasarea a 2 stâlpi SE10 si culoar de protectie si sigurantã a LEA 0,4K V pentru lucrarea “Alimentare cu energie electrica locuinta Frâncu Anton, loc. Faraoani, com. Faraoani, jud. Bacau – LUCRARI INTARIRE RETEA”;
 • Proiect de hotarâre privind aprobarea contributiei pentru anul 2023 la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bacau, aferenta UAT Faraoani;
 • Proiect de hotârâre privind stabilirea conditiilor de acces pe drumurile de exploatare din zona Halta Siret, din comuna Faraoani, judetul Bacau, pentru mijloacele de transport apartinand SC TEO TRANSPORT AGREGATE SRL;
 • Proiect de hotarâre privind aprobarea tarifului de facturare al S.C. ECOSUD SA pentru preluarea deseurilor reciclabile în vederea sortarii si tariful de facturare pentru preluarea deseurilor biodegradabile în vederea compostarii, pentru o perioada de 6 luni;
 • Proiect de hotarâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economica- studiul de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii “Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale în comuna Faraoani, judetul Bacau”, aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii „Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
 • Proiect de hotarâre privind scaderea din evidenta analitica de platitor a creantelor ficale datorate bugetului local de catre persoanele juridice radiate de la Oficiul Registrului Comertului
 • Proiect de hotârâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Faraoani, judetul Bacãu pe anul 2023;
 • Proiect de hotarâre privind alocarea sumei de 50.000 lei pentru organizarea festivalului folcloric „Ecouri din Vale”, editia a Il-a, în data de 13 august 2023;
 • Proiect de hotarâre privind neasumarea responsabilitatii organizárii si derulárii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea másurilor educative aferente Programului pentru scoli al României, perioada 2023-2026;
 • Proiect de hotārâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Faraoani, judetul Bacãu, pe trimestrul Il, anul 2023;
 • Proiect de hotarâre privind insusirea modificarilor intervenite asupra unor bunuri apartinând domeniului public al Comunei FARAOANI, Judetul Bacäu;
 • Proiect de hotarâre pentru aprobarea Regulamentului privind controlul reproducerii tuturor câinilor de pe domeniul public sau privat si preîntâmpinarea rãspândirii bolilor și cresterea numarului de animale abandonate în comuna Faraoani, judetul Bacãu;
 • Proiect de hotarâre privind aprobarea Programului anual de sterilizare gratuit a animalelor fará pedigree cu stapân si farã stapân, la nivelul comunei Faraoani, judetul Bacãu;
 • Proiect de hotârâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unitätii Administrativ-Teritoriale Faraoani, pentru sedinta Adunarii generale a Actionarilor a SC.. Compania Regional de Apã Bacäu S.A. din 07.08.2023/08.08.2023;

Ședințele de Consiliul local sunt publice și oricine poate participa. 

Toate proiectele de hotărâre sunt inițiate de primar Ciuraru Pal Cristina

Sursa: Primaria Faraoani