Programul Rabla Local ajunge și la Faraoani .

Administratia Fondului pentru Mediu a aprobat în data de 12.06.2023 cererea depusă de Primaria Faraoani pentru obtinerea sumei de 120.000 de lei pentru casarea a 50 de mașini prin Programul Rabla Local. Beneficiarii acestui program primesc suma de 3000 de lei pentru casarea unui autovehicul cu o vechime minimă de 15 ani și norma de poluare euro 3 si/sau inferioară.

80% din bani vin de la Administraţia Fondului pentru Mediu, iar 20% de la bugetul local.

Mai jos regăsiți criteriile de eligibilitate !

1)Este considerat eligibil solicitantul de finanţare care, la data solicitării stimulentului pentru casare, îndeplineşte următoarele condiţii:
a) este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a delegatului;
b) deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani şi se află în evidenţele
fiscale ale UAT delegat, cu excepţia persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau
a dezbaterii procedurii succesorale;
c) nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul
de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
d) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice,
fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin
Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de
transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru acelaşi autovehicul uzat cu care participă în Program;
e) nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
f) se angajează să predea spre casare şi să radieze din circulaţie şi din evidenţele fiscale autovehiculul uzat
pentru care solicită stimulentul pentru casare;
g) se angajează că nu va achiziţiona un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3
ani de la primirea stimulentului pentru casare

2)În situaţia în care solicitantul de finanţare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii
procedurii succesorale, acesta va depune la delegat declaraţia pe propria răspundere conform căreia
autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar atât în cadrul Programului, cât şi pentru
proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere
energetic, 2020-2024

3) În situaţia în care autovehiculul uzat este deţinut în coproprietate, solicitantul de finanţare va depune la
delegat şi acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul Programului.

Criterii de eligibilitate a autovehiculului uzat
Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este înregistrat în evidenţele fiscale ale delegatului;
b) la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată
de la anul fabricaţiei; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricaţiei, se
consideră an de fabricaţie anul înmatriculării;
c) are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară;
d) conţine componentele esenţiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamente
electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din
fabricaţie.

Documente care atestă eligibilitatea solicitantului de finanțare și a autovehiculului propus spre casare

Solicitantii de finantare vor depune la registratura UAT Faraoani documentele care sa ateste eligibilitatea solicitantului de finantare precum și a autovehicului uzat:
-solicitare de acordare a stimulentului de casare -formular tip anexa la prezenta procedura care contine și o declaratie pe proprie raspundere;
-actul de identitate;
-certificatul de moștenitor în copie semnataă conform cu originalul de care solicitant-dacă este cazul;
-actele de proprietate ale autoturismului (cartea de identitate și certificatul de înmatriculare) sau alte documente justificative privind dreptul de proprietate, în copie semnată conform cu originalul de catre solicitant:
-împuternicire, dacă este cazul;
-certificat de atestare fiscală prin care atestă că solicitantul nu este înregistrat cu obligații restate de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor, contribuților către bugetul local;

-certificat de atestare fiscala prin care atesta că solicitantul nu este înregistrat cu obligații restanțe de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor, contribuțiilor care bugetul de stat de la ANAF;
-cazier judiciar;

PROCEDURA

UAT Faraoani a depus cererea de inscriere, fiind inclusa în lista UAT-urilor care vor incheia contracte de delegare cu AFM.
Dupa incheierea contractului de delegare, AFM va publica anuntul de deschidere a sesiunii de inscriere pentru solicitanții de finantare.
Solicitantii de finantare cu domiciliul pe raza Comunei Faraoani se vor inscrie în aplicație, pe site-ul www.afm.ro, urmând ca AFM să transmită uat Faraoani pe baza înscrierilor efectuate, lista solicitanților de finanțare. Dosarele solicitantilor care nu se regasese pe lista comunicata de AFM nu vor fi acceptate.
Persoanele care s-au inscris pe site-ul AFM in cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate vor depune la Registratura primariei Faraoani, documentele prevazute mai sus.
Solicitarea de acordare a stimulentului de casare insotita de documentele cate testa eligibilitatea solicitantului de finantare precum si a autovehicului uzat se va depune in termen de 10 zile de la inchiderea sesiunii de inscriere in aplicatia informatica a AFM.
In vederea evaluarii indeplinirii criterilor de eligibilitate stabilite prin prezenta procedura interna, va fi numita prin dispozitia primarului, comisia de evaluare a dosarelor compusa din functionari publici din cadrul primariei Comunei Faraoani.
Dosarele incomplete vor fi returnate solicitantilor.
In termen de 5 zile lucratoare de la incheierea perioadei de depunere a solicitarilor, comsia de evaluare va inainta primarului, solicitarile care indeplinese criterile de eligibilitate, spre aprobare.
Rezultatul evaluarii va fi comunicat in scris in termen de 3 zile lucratoare de la semnare si va fi adus la cunostinta publica prin afisare pe site-ul primariei www.comunafaraoani.ro.
In termen de 10 zile de la comunicarea rezultatului evaluarii, solicitantii de finantare au obligatia sa se prezinte la sediul primariei pentru semnarea contractului de finantare.
In cazul in care intervin modificari privind criteriile de eligibilitate care sunt de natura a conduce la pierderea dreptului de a beneficia de suma stipulata in prezentul Regulament, solicitantii sunt obligati sa aduca la cunostinta primariei, situatia care a generat pierderea dreptului in termen de 5 zile lucratoare de la ivirea acesteia, sub sanctinea recuperarii sumei acodate.
In termen de 90 de zile de la semnarea contractului de finanțare, solicitantul de finanțare va preda autovehiculul la un centru autorizat de casare/colectare autovehicule, il va radia din circulație și va depune la primaria Faraoani, certificatul de radiere și certificatul de casare.
Suma de 3000 lei ca fi virata de catre primaria Faraoani in contul bancar indicat de beneficiar. in termen de 15 zile de la predarea de catre acesta al certificatului cate atesta casarea autoturismului, eliberat de un centru autorizat de casare/colectare autovehicule si dovada radierii autovehiculului din circulatie si din evidentele fiscala ale primariei.

Aici găsiti anexa

Sursa: Primaria Farapani / AFM