Update 2: Rezultate Finale

Dosarul cu NR 824 are cel mai mare punctaj și urmează sa ocupe acest post.

NR CRTNR DOSARPUNCTAJ PROBA SCRISAPUNCTAJ INTERVIUPROBA PRACTICAREZULTAT FINAL
182115 P70 P80 P5,5
282845 P80 P80 P6,83
381935 P75 P75 P6,16
482475 P90 P100 P8,83
581630 P80 P70 P6
682210 P70 P70 P 5

Sursa: Avizier Școală Gimnaziala Nr 1

UPDATE: Lista dosarelor acceptate

 • BALAN AGNEZA
 • CICEU VALENTINA
 • COCHIOR CRISTINA
 • ONCIU VERONICA
 • ROCA CRISTINA
 • ROCA VERONICA

Sursa: Avizier Școală Gimnaziala Nr 1

Scoala Gimnaziala Nr.1 Faraoani eu sediul în Faraoani, str Principala nr.35, județul Bacău, în temeiul H.G. nr. 1336/2022 cu modificările și completârile ulterioare organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 1 (unu) functie contractuală vacantă, dupa cum urmeaza:
1 post vacant de îngrijitor, pe durată nedeterminată, la compartimentul personal nedidactic;
Pentru a participa la concurs, candidatii trebuie să îndeplineascã următoarele condiții:

Condiții generale:
Candidații trebuie sa îndeplineasca condițiile generale prevazute de art. 15 din Anexa le H.G. nr. 1336/2022, modificată și completată, respectiv:
a) are cetâtenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spatiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaste limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercitiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitațile sanitare abilitate;
f) îndeplineste condițile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârsirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau in legâtură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infracțiuni săvârșite cu intentie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu exceptia situației in care a intervenit reabilitarea.

 1. Conditii specifice:
 • nivelul studiilor: 8 clase,
 • vechime: nu se solicita; abilitati de munca in echipal
 • disponibilitate la program flexibil

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune la secretariatul Școlii Gimmaziale Nr. 1 Faraoani, pâna la data de 30.05.2023 un dosar de concurs cuprinzând urmatoarele:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducâtorului autorității sau institutiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atest identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializári, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverintele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în original și copie;
 • cazierul judiciar/ declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-I facă incompatibil cu funcția pentru care candideazã;
 • adeverintă medicala care să ateste starea de sanătate corespunzatoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de catre unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Rezultatele selectării dosarelor se afisează la Scoala Gimnaziala Nr. 1 Faraoani, în data de 31.05.2023, ora 10.

Concursul se va desfăsura la Școala Gimnazialà N. 1 Faraoani, dupã următorul calendar:

 • prima proba constă în proba scrisă, în data de 5.06.2023, ora 9,00
 • proba practică, în data de 5.06.2023, ora 12,00
 • depunerea și soluționarea contestațiilor: 6.06.2023, pâna la ora 15,00

Bibliografia:

 1. ROFUIP – Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitãtilor de invätamânt preuniversitar;
 2. Legea 319/2006 privind securitatea si sanâtatea in muncã, cu modificarile si completárile ulterioare
  Legea 307/2006 privind apârarea impotriva incendilor;

Nota: Candidații vor avea țn vedere actele normative menționate anterior cu reactualizările, modificările și completările pe care acestea le-au suferit până la data organizării concursului.
Relatiile suplimentare se pot obține la sediul Scolii Gimnaziale Nr. 1 Faraoani, sau la tel. 0234254021 persona de contact Isvanca Antonina.

Sursa: Scoala Faraoani