UPDATE : 03.07.2023 Rezultate Finale

NR CRTNR CEREREPUNCTAJ PROBA SCRISAPUNCTAJ PROBA INTERVIULUIMEDIE PUNCTAJ FINALREZULTAT FINAL
15226/08.06.20239398,4095,70ADMIS
Sursa: Primaria Faraoani

UPDATE: 30.06.2023 (Posibilitate de contestație 24 ore)

NUMELE SI PRENUMELEREZULTATUL
5226/08.06.2023PROBA SCRISA – 93 PUNCTE
5226/08.06.2023PROBA INTERVIULUI – 98,40 PUNCTE
Sursa: Primaria Faraoani

UPDATE: 26.06.2023

NR CRTNUMELE SI PRENUMELEREZULTATUL REZULTATUL***
15226/08.06.2023ADMISADMIS
Sursă: Primaria Faraoani

PRIMĂRIA COMUNEI FARAOANI, județul BACĂU, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Denumirea autorității sau instituției publice organizatoare a concursului: PRIMĂRIA COMUNEI FARAOANI, JUDEȚUL BACĂU

Funcția publica pentru care se organizeazã concursul:

Secretar general al comunei;

COMPARTMENT SECRETAR GENERAL UAT – 112684

 • precizarea expresă a duratei timpului de muncă: 8h/zi – 40h/saptămână.
 • data, ora și locul sau locația desfăsurării probei suplimentare: NU ESTE CAZUL;
 • data, ora si locul sau locația desfăsurării probei scrise: 30.06.2023 11:00, Primăria Comunei Faraoani

Condițiile de participare cuprinzând condițiile de studii, condițiile de vechime în specialitate și alte condiții specifice:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitate juridică, administrativă sau ștințe politice;
 • studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației nationale nr. 1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare

În cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcției publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane cu studi universitare de licența absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ștințe politice și care indeplinește condițiile prevazute la art. 465 alin 3 si art.468 alin.2 lit a din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pot candida și persone care nu îndeplinesc aceste condiții, în următoarea ordine:

 • persoanele care au studi universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studi superioare de lunga durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitatea juridică, administrativă sau ștințe politice și îndeplinesc condiția prevazută la art.468 alin (2) lit a).
 • persoanele care au studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ștințe politice
 • persoanele care au studi universitare de licenta absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în altă specialitate

Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 31.05.2023 -19.06.2023

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: – ROCA, EMILIANA, INSPECTOR, 0234254152, 0234254010, primaria@comunafaraoani.ro

Bibliografie si tematica
Constitutia României, republicatã cu tematica titlul II Ordonanta Guvernului r. 137/2000 privind prevenirea și sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica CAP. III Sectiunea I si II
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Egalitatea de sanse și de tratament în ceea ce priveste accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare – Agenția Nationalã pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Barbati – Solutionarea sesizărilor și reclamaților privind discriminarea bazată pe criteriul de sex.
Titlul I si II ale părții a VI-a din Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Titlul I si II ale pârtii a VI-a
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila,republicată, cu modificarile și completările ulterioare cu tematica cap.I,I,III,IV,V,VI
Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor,cu modificările și completările ulterioare cu tematică Integral
Legea n.544/2001 privind liberul acces la informațile de interes public, cu modificările și completările ulterioare cu tematica cap.Il
Legea n.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicatã cu tematica cap.Il
Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ,cu modificârile și completările ulterioare cu tematica cap.Il, III

Atributile stabilite în fisa postului

Participă în mod obligatoriu la sedintele consiliului local;
Coordoneazã compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civilã, autoritate tutelarà si asistentà socialà din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local;
Avizeaza proiectele de hotarâre ale consiliului local, asumându-si ráspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnând hotârârile pe care le considerà legale;
Avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului;
Urmareste rezolvarea corespondentei n termenul legal;
Asigura îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrárilor de secretariat;
Pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local;
Asigurà comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, în termen de cel mult 10 zile, daca legea nu prevede altfel;
Asigura aducerea la cunostinta publica a hotarârilor si dispozitiilor cu caracter normativ;
Elibereazà extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, in afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;
Legalizeaza semnaturi de pe înscrisurile prezentate de pàrti si confirma autenticitatea copilor originale, în conditile legil;
Asigurà organizarea tehnica a alegerii autoritatilor publice, potrivit legilor in vigoare;
Coordoneaza, verifica si râspunde de modul de completare si finere la zi a registrului agricol;
Coordoneaza activitatile privind aplicarea Legii fondului funciar;
Inregistreaza ofertele de vânzare a terenurilor agricole si silvice situate in extravilan si elibereaza dovada îndeplinirii procedurii prevazute de lege;
Intocmeste lucrarile privind deschiderea procedurii succesorale notariale; tine registrul special pentru evidenta sesizarilor;
Tine evidenta dispozitilor emise de primar;
Tine evidenta hotàrârilor adoptate de consiliul local;

Creeaza rapoarte, documente, situatii, studii, evaluari referitoare la activitatea specifica compartimentului sãu;
Indeplineste atributii in Comisia localã pentru stabilirea dreptului de proprietate privat asupra terenurilor Faraoani;
Depune la depozitul arhivei, pe baza de inventar si proces-verbal de predare-primire documentele create în cursul unui an calendaristic, grupate in dosare, potrivit problematicii si termenelor de pâstrare stabilite in nomenclatorul documentelor, in termen de pâna la 3 luni de la expirarea anului;
Asigurà buna întretinere a mobilierului, obiectelor si bunurilor, precum si buna functionare a aparaturii electrice , electronice si informatice date în responsabilitate si cuprinse în fisa de inventar, iar în cazul unor deteriorâri sau defectiuni anunta cu celeritate seful serviciului
administrativ si de gospodárie comunala sau referentul cu atributii în domeniul informatic, dupà caz;
Asigurà promovarea imaginii administratiei publice locale potrivit atributilor date in competenta sa;
Indeplineste si alte atributii prevâzute de lege sau încredintate de câtre consiliul local sau de câtre primar.
Intocmeste, potrivit legii, acte de nastere, de casatorie si de deces si elibereaza acte doveditoare;
Inscrie mentiuni, in condifile legii si ale metodologilor, pe marginea actelor de stare civila aflate in pástrare si trimite comunicari de mentiuni pentru înscriere, inregistrare, in exemplarul I sau II, dupà caz;
Raspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare si înscrise in formulare;
Elibereaza extrase de pe actele de stare civilã, la cererea autoritàtilor, precum si dovezi privind înregistrarea unui act de stare civila la cererea persoanelor fizice;
Inainteaza structuri de evidenta a persoanelor din cadrul serviciului, pâna la data de 5 a lunii urmatoare, înregisträrile, comunicarile nominale pentru nâscutii vi, cetateni români, ori cu privire la modificarile intervenite în statutul civil al persoanelorì vârsta de 0-14 ani, precum si actele de identitate ale persoanelor decedate, ori declaratiile din care rezulta ca persoanele decedate nu au avut acte de identitate;
Trimite centrelor militare, pâna la data de 5 a lunii urmatoare, înregistrárile decesului, livretul militar, a persoanei supuse obligatilor militare;
întocmeste buletine statistice de nastere, de casatorie si de deces, in conformitate cu normele Institutului National de Statistica, pe care le trimite lunar sub semnatura sefului de serviciu al Directiei Judetene de Statistica;
Atribuie codul numeric personal pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhiveazà si pastreaza in conditi depline de securitate;
Oficiaza casatorii n baza delegârii primite de la ofiterul de stare civila (primar)
Propune anual necesarul de registre, certificate de stare civila, formulare, imprimate auxiliare si cerneala speciala pentru anul urmator, care va fi comunicat de seful serviciului, Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor;
Se ingrijeste de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civila pierdute sau distruse partial sau total, dupà exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise;
Intocmeste documentatia necesar pentru rectificarea actelor de stare civila in conformitate cu prevederile Legii 117/2006 de modificare si completare a Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civila;
Primeste cereri pentru schimbarea numelui pe cale administrativa si efectueazà verificarile prevazute de
OG 41/2003 aprobata prin Legea 323/2003 cu privire la schimbarea numelui pe calea administrativa;
Se sesizeaza din oficiu cu privire la persoanele a caror nastere nu este înregistrat in registrele de stare civila si propune initierea de actiuni in instantã.
Atributii in domeniul resurselor mane.

Dosarul de înscriere trebuie sa conțină

 • a) formularul de înscriere prevazut în anexă;
 • b) curriculum vitae, modelul comun european;
 • c) copia actului de identitate;
 • d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 • e) copie a diplomei de master în domeniul administratiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitarii funcției publice, dupã caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalent cu diploma de studi universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile și completarile ulterioare;
 • f) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;
 • g) copia adeverinței care atestă starea de sanătate corespunzatoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • i) cazierul judiciar;
 • j) declaratia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de înscriere, sau adeverință care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițile prevazute de legislatia specificã.

AICI REGASITI FORMULARUL DE INSCRIERE !

Sursa: Primăria Faraoani