Mai jos regăsiți cum puteți să beneficiați de ajutorul de minimis pentru cultura de tomate. Schema de minimis pentru tomate cultivate în spatii protejate în anul 2023 se va implementa de către Direcțiile pentru Agricultura Judetene (DAJ), conform H.G. 1569/2022, iar potențialii beneficiari sunt;

 • producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător, valabil până la 31 decembrie 2023;
 • producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și intreprideri familiale, constitute potrivit OUG nr. 44/2008;
 • producătorii agricoli societăti agricole, constituite potrivit prevederilor Legii nr.36/1991;
 • producătorii agricoli persoame juridice;

Schema de ajutor de minimis se aplică pentru susținerea producției de tomate în spatii protejate, cultivate în ciclul I de producție.
Valoarea maximă, în euro, a sprijunului financiar de ajutor de minimis este de 3000 euro/1000 mp/beneficiar.
Pentru a fi eligibili acordării acestei forme de sprijin financiar pentru cultura tomate, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ urmatoarele condiții:

 • să solicite ajutorul de minimis prevâzut de prezenta hotârare;
 • să utilizeze o suprafata cumulată de minimum 1.000 mp/ciclul de producție, cultivată exclusiv cu tomate în spații protejate, în ciclul I.;
 • să marcheze suprafata de cultură, la loc vizibil, cu o placă indicator, pe care să se găsească inscriptia “Program sustinere tomate în spații protejate, anul 2023, beneficiar numărul ……., Directia pentru Agricultură a Județului Bacău”,*, cu dimensinea minima de 50 cm/70 cm;
 • să obțina o productie de minimum 3 kg tomate/mp și să valorifice o cantitate de tomate de minimum 3.000 kg.
 • să fie înregistrați în evidentele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se afla suprafetele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul 2023;
 • să dețină Registrul de Evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor avizat de Oficiul Fitosanitar Bacău
 • să facă dovada obținerii producției minime realizate, prin document justificative: copia rapoartelor fiscale de închidere zilnica/factura/fila/filele din carnetul de comercializare;
 • să obțina tomate care nu depăsesc conținul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide;

Verificarea se efectuează țnainte de începerea recoltării în vederea stabilirii suprafeței înființate și pentru evaluarea producției, după transmiterea de câtre beneficiar a notificarii scrise privind începerea recoltării. Notificarea se transmite în scris cu cel putin 10 zile înainte de recoltarea tomatelor.
VALORIFICAREA PRODUCȚIEI SE FACE PÂNĂ LA DATA DE 30 IUNIE INCLUSIV A ANULUI DE CERERE.
Fermierii interesați și care îndeplinesc cumulativ criteriile necesare, pot depune la D.A.J Bacău, solicitari de înscriere în Program până la data de 1 aprilie 2023 inclusiv.
Cererea de înscriere în program ( Anexa 2- model atasat) va fi insoțită de urmatoarele documente (după caz):
a) copie a B.I./C.I. al solicitantului;
b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2023;
c) copie a certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului;
d) dovada cont activ bancă/trezorerie
e) adeverință în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul Agricol, aferente anului 2023, suprafața de teren cu spații protejate utilizată de solicitant, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză.

Model Cerere

Sursa : Primaria Faraoani